LIGATURA 2013 - Konkurs
 Oceń wpis
   

Informujemy o konkursie komiksowym SILENCE naszych przyjaciół z Poznania i zachęcamy do udziału:

 I Organizator konkursu i czas trwania

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt z siedzibą przy ul. Fredry 7/3 61-701 Poznań; NIP: 7811843776; Regon 301229741; Sąd rejonowy Poznań- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000339073
2. Prace konkursowe można nadsyłać do 31 marca 2013 (do godziny 23:59) przy pomocy formularza zgłoszeniowego:
3. Projekty nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie
4. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 20 kwietnia 2013 roku.
5. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:
- zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
- nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
- ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu,
- spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Przedmiotem Konkursu jest najlepszy komiks przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Nabór będzie prowadzony w dwóch kategoriach odbiorców: dzieci i młodzież. Nagrodzone komiksy zostaną zostaną opublikowane w formie książek. Przyznana nagroda jest równoznaczna z przekazaniem praw oraz materiałów graficznych do publikacji zwycięskich prac.
3. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych prac.
4. Nie ma ograniczenia co do ilości stron/plansz zgłaszanej pracy.
5. Prace konkursowe należy przesyłać przy pomocy formularza konkursowego, wypełnionego w jęzuku angielskim.
6. W formularzu zgłoszeniowym należy załączyć fragment zgłaszanej pracy, natomiast całość nalezy przesłać przy pomocy jednego z serwisów oferujących transfer plików.
7. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane drukiem w Polsce.
8. Zgłaszane prace mogą być publikowane wcześniej w internecie lub zagranicą w formie papierowej.
9. Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie.
10. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
11. Nadesłanie projektu jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich, osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do nadesłanych projektów, oraz że nadesłane projekty stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
12. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.
13. UWAGA: udział w konkursie jest bezpłatny - nie są pobierane opłaty za zgłoszenie prac.
14. Zwycięskie prace oraz wybrane prace zgłoszone, zostaną opublikowane w formie książki. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akcpetację regulaminu konkursu w tym zwłaszcza akcpetację nagrody jako opłaty za przekazanie praw i materiałów do publikacji prac w formie ksiązkowej.
15. Wydana książka z pracami konkursowymi będzie proponowana autorom nadesłanych prac za 50% ceny okładkowej i wysyłką na koszt Organizatora konkursu.

III Komisja Konkursowa

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową której skład zostanie ogłoszony 01 stycznia 2013
2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

 IV Nagrody

1. Organizator przyzna:
1)  Nagroda główna: 1000 PLN.
2)  Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.ligatura.eu, www.centrala.org.pl,  HYPERLINK "http://www.fundacja-tranzyt.blogspot.com" www.fundacja-tranzyt.blogspot.com oraz w formie publikacji książkowej.
2. Wraz z nadesłaniem projektów Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz wyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach rozciągających się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:
-utrwalanie i zwielokrotnianie projektu technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera,
-rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych,
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować:
- w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności w formie T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych,
- po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.
4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 
http://www.ligatura.eu/competitions
Komentarze (0)
KOMIKS ORBITALNY. 540 ROCZNICA... Komiks w szponach miernoty

Komentarze

O mnie
komiks
Biblioteka Manchattan Gdańsk - Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 82 80-001 poniedziałek - sobota 9:00 - 21.00

Ankieta
Jaką działalność powinna rozwinąć pracownia?
organizacja warsztatów
organizacja imprez jak Bałtycki Festiwal Komiksu
wypożyczanie komiksów i powiększanie księgozbioru
wydawanie komiksów młodych zdolnych rysowników
organizacja wystaw i spotkań autorskich
Najnowsze wpisy
2014-09-23 14:05 Warsztaty Komiksowe w Pracowni
2014-07-25 20:11 Wyniki Konkursu
2014-07-23 10:43 Następny Dyskusyjny Klub Komiksu
2014-07-23 10:15 Nagrody GDAK 2014
2014-05-16 12:55 Konkurs Na Pasek Komiksowy