Wyniki Konkursu
 Oceń wpis
   

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku przedstawiają wyniki  w konkursie na komiks

    Podwójne życie czyli jak kreatywnie wykorzystać surowce wtórne"

 

Kategoria powyżej 16 lat

I Miejsce Patryk Lutrzykowski

II miejsce  Adrianna Jaźwińska

Wyróżnienie Plewińska Karolina

Kategoria: 14 -16 lat

1.Borówka Iweta

2. Bogna Zielke

3. Rykaczewska Samanta

Wyróżnienie: Paulina Szlagowska

Wyróżnienie: Rzodkiewicz Filip

Kategoria 10 -13 lat

1.Dmowska Michalina

2.Bednarska Agata

3. Wielgocka Oliwia

Wyróżnienie: Danielenko Daniela

Wyróżnienie: Bach Wiktoria

Gratulujemy!

Przypominamy że pace można zobaczyć do końca miesiąca lipca w bibliotece Manhattan.

 

 

 

Komentarze (0)
LIGATURA 2013 - Konkurs
 Oceń wpis
   

Informujemy o konkursie komiksowym SILENCE naszych przyjaciół z Poznania i zachęcamy do udziału:

 I Organizator konkursu i czas trwania

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt z siedzibą przy ul. Fredry 7/3 61-701 Poznań; NIP: 7811843776; Regon 301229741; Sąd rejonowy Poznań- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000339073
2. Prace konkursowe można nadsyłać do 31 marca 2013 (do godziny 23:59) przy pomocy formularza zgłoszeniowego:
3. Projekty nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie
4. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 20 kwietnia 2013 roku.
5. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:
- zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
- nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
- ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu,
- spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Przedmiotem Konkursu jest najlepszy komiks przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Nabór będzie prowadzony w dwóch kategoriach odbiorców: dzieci i młodzież. Nagrodzone komiksy zostaną zostaną opublikowane w formie książek. Przyznana nagroda jest równoznaczna z przekazaniem praw oraz materiałów graficznych do publikacji zwycięskich prac.
3. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych prac.
4. Nie ma ograniczenia co do ilości stron/plansz zgłaszanej pracy.
5. Prace konkursowe należy przesyłać przy pomocy formularza konkursowego, wypełnionego w jęzuku angielskim.
6. W formularzu zgłoszeniowym należy załączyć fragment zgłaszanej pracy, natomiast całość nalezy przesłać przy pomocy jednego z serwisów oferujących transfer plików.
7. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane drukiem w Polsce.
8. Zgłaszane prace mogą być publikowane wcześniej w internecie lub zagranicą w formie papierowej.
9. Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie.
10. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
11. Nadesłanie projektu jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich, osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do nadesłanych projektów, oraz że nadesłane projekty stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
12. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.
13. UWAGA: udział w konkursie jest bezpłatny - nie są pobierane opłaty za zgłoszenie prac.
14. Zwycięskie prace oraz wybrane prace zgłoszone, zostaną opublikowane w formie książki. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akcpetację regulaminu konkursu w tym zwłaszcza akcpetację nagrody jako opłaty za przekazanie praw i materiałów do publikacji prac w formie ksiązkowej.
15. Wydana książka z pracami konkursowymi będzie proponowana autorom nadesłanych prac za 50% ceny okładkowej i wysyłką na koszt Organizatora konkursu.

III Komisja Konkursowa

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową której skład zostanie ogłoszony 01 stycznia 2013
2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

 IV Nagrody

1. Organizator przyzna:
1)  Nagroda główna: 1000 PLN.
2)  Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.ligatura.eu, www.centrala.org.pl,  HYPERLINK "http://www.fundacja-tranzyt.blogspot.com" www.fundacja-tranzyt.blogspot.com oraz w formie publikacji książkowej.
2. Wraz z nadesłaniem projektów Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz wyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach rozciągających się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:
-utrwalanie i zwielokrotnianie projektu technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera,
-rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych,
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować:
- w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności w formie T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych,
- po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.
4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 
http://www.ligatura.eu/competitions
Komentarze (0)
KOMIKS ORBITALNY. 540 ROCZNICA URODZIN ASTRONOMA
 Oceń wpis
   

 

Mamy zaszczyt oficjalnie ogłosić regulamin konkursu na komiks związany z przypadającą w tym roku rocznicą kopernikańską! Zapraszamy wszystkich chętnych! O dalszych losach wydarzenia, wynikach obrad jury oraz wystawach, warsztatach czy prelekcjach będziemy informowali na bieżąco, dzięki uprzejmości naszych zaprzyjaźnionych portali komiksowo-popkulturowych!

Z pozdrowieniami i życzeniami powodzenia

Tomasz Marciniak i Wojtek Łowicki

REGULAMIN KONKURSU:
KOMIKS ORBITALNY. 540 ROCZNICA URODZIN ASTRONOMA
1. Fundacja CBO oraz Urząd Miasta Torunia ogłaszają konkurs na komiks związany z 540
rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika;
2. Konkurs trwa od 19 lutego 2013 r. (rocznica urodzin Astronoma) do 30 czerwca 2013 r.;
3. Nie ma ograniczeń co do narodowości, wieku, płci oraz profesji uczestników;
4. Nie ma ograniczeń co do tematyki i konwencji (od realizmu historycznego do pastiszu i
satyry) prac konkursowych, jednak powinny łączyć się z tematycznie z Mikołajem
Kopernikiem, astronomią, Toruniem... ;
5. Nie ma ograniczeń co do techniki (grafika, collage, fotografia...) wykonania pracy;
6. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac na konkurs;
7. Nie ma ograniczeń co do objętości pracy konkursowej, może być to nawet pojedyncza
strona;
8. Prace konkursowe są przyjmowane na drodze elektronicznej w postaci plików jpg (w
rozdzielczości 300dpi) równocześnie na adresy: tomk@umk.pl oraz
wojciech.lowicki@wp.pl do dnia 30 czerwca 2013;
9. Praca konkursowa powinna być oryginalna, nie publikowana nigdzie wcześniej. Bez
znaczenia jest data jej powstania;
10. Za zwycięstwo w konkursie przewidywana jest nagroda w wysokości 500 (pięćset) PLN
11. Pula nagród może zostać zwiększona;
12. Przewidziane są nagrody specjalne, ufundowane przez partykularnych sponsorów;
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na wystawach
przez nich organizowanych w roku 2013 oraz katalogu konkursowym;
14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 24. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w
Łodzi w dn. 5 października 2013 r.;
15. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu;
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Kontakt: poprzez e-maile podane w treści regulaminu.

Komentarze (0)
GCH Manhattan i komiksiarze
 Oceń wpis
   

Manhattan we Wrzeszczu rozpoczął współpracę z trójmiejskim środowiskiem komiksowym. Zaczynamy powoli, ale stopniowo rozkręca się to coraz bardziej.

Najpierw były niedzielne warsztaty dla dzieci, o czym wielu mogło poczytać na Facebooku. Teraz planujemy coś z dużo większym rozmachem.

1. Konkurs z nagrodami na profilu manhattanu jest ogłoszony konkurs na dokończenie historii komiksowej. Nagrody są bardzo cenne. Skuter, sprzęt elektroniczny i inne. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Konkurs bazuje na wykorzystaniu gotowych wzorów, więc umiejętność rysowania nie jest kluczowa. Liczy się pomysł.

2. Kolejne warsztaty dla dzieci odbędą się 21-22 maja. Oczywiście w GCH Manhattan. O godzinach będziemy jeszcze informować. Jednak już teraz serdecznie zapraszamy.

3. Giełda komiksów. W tych samych dniach (21-22 maja) każdy będzie mógł przyjść do Manhattanu i sprzedać lub kupić komiksy. Przygotowane zostaną stanowiska dla chętnych do drobnego handlu. Nie często zdarza się taka okazja, więc radzimy z niej skorzystać. Swoją obecność potwierdzili już kilku posiadaczy ogromnych kolekcji.

4. Eventy i inne konkursy. To nie koniec współpracy komiksiarzy z Manhattanem. Będzie tego dużo więcej, część jeszcze wymaga ustaleń, dlatego śledźcie na bieżąco naszą stronę i strony Manhattanu.

Będzie się działo :)

Komentarze (1)
Konkurs na komiks o Janie Heweliuszu - wyniki
 Oceń wpis
   

W roku 2011 obchodzić będziemy Rok Jana Heweliusza przypadający w 400 rocznicę urodzin wielkiego gdańskiego astronoma. Z tej okazji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłosiła konkurs na komiks propagujący życie i osiągnięcia tej wybitnej postaci. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, a zgłoszenia zostały nadesłane z różnych zakątków Polski, a nawet Europy, gdyż jedna z prac dotarła do nas aż z Mediolanu.

Jury konkursu w składzie: Bogdan Ruksztełło-Kowalewski (przewodniczący), Wojciech Birek, Grzegorz Janusz, Jacek Frąś, Tomasz Kołodziejczak, Marta Szadowiak, Monika Mikołajczyk oraz Natalia Gromow (sekretarz), po długich i burzliwych obradach dokonało wyboru zwycięskiej pracy konkursowej w drodze głosowania. "Uczeń Heweliusza" Krzysztofa Trystuły i Macieja Jasińskiego został doceniony przez znawców sztuki komiksowej, ze względu na oryginalny scenariusz, efektowne postaci i odważne podejście do życiorysu gdańskiego astronoma. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, więc jury zdecydowało się przyznać honorowe wyróżnienia Jakubowi Martewiczowi z Przygodzic za "Komiks o Janie Heweliuszu" oraz Bartłomiejowi Glazy z Wejherowa za pracę pod tytułem "Catalogus Stellarum Fixarum czyli Księgi Gwiazd".

 

Kontakt do organizatorów konkursu:

Natalia Gromow
Dział Marketingu i PR WiMBP w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk
tel. 58 301 07 22
508 327 320
promocja@wbpg.org.pl

Marta Szadowiak
Komitet Obchodów Roku Jana Heweliusza
tel. 502 404 394
marta@projektpr.pl

 

Komentarze (3)
Konkurs na album!
 Oceń wpis
   

KONKURS NA ALBUM KOMIKSOWY Z OKAZJI 400 ROCZNICY URODZIN JANA HEWELIUSZA

W roku 2011 mija 400 rocznica urodzin wielkiego astronoma gdańskiego Jana Heweliusza. W ramach obchodów Roku Jana Heweliusza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  w Gdańsku ogłasza konkurs na komiks propagujący życie i osiągnięcia Jana Heweliusza. Nagrodą jest 10 000 zł oraz druk albumu. Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 września bieżącego roku przysłać 4 próbne plansze w formacie a4 oraz zarys scenariusza.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie 15 października 2010. Wydanie albumu nastąpi w czerwcu 2011 r., a jego odbędzie się w trakcie Bałtyckiego Festiwalu Komiksu 2011.

Pełen regulamin konkursu jest dostępny na stronie Biblioteki: www.wbpg.org.pl, www.janheweliusz.pl oraz na stronie www.gdansk.pl

 

Kontakt do organizatora konkursu:

Natalia Gromow

Dział Marketingu i PR WiMBP w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

tel. 58 301 07 22

508 327 320

wimbpg@gmial.com

 

 

Komitet Obchodów Roku Jana Heweliusza:

Marta Szadowiak

Public Relations

Tel. 502 404 394

marta@projektpr.pl

www.janheweliusz.pl

 

 

Rok Jana Heweliusza to przede wszystkim działania o charakterze edukacyjno-naukowym realizowane przez podmioty kulturalne, edukacyjne i naukowe zarówno podlegające Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku jak i samodzielne jednostki.

Realizowane wydarzenia mają charakter ogólnomiejski, regionalny, ale i ogólnopolski. W ciągu całego roku 2011 ma się odbyć minimum 400 wydarzeń różnego formatu, związanych z Janem Heweliuszem lub dziedzinami, jakimi się parał.

W ramach Roku Heweliusza proponujemy wiele działań naukowo-kulturalnych, odbywających się w punktach na terenie całego miasta  i realizowanych dotąd  przez różne instytucje, ale  w roku 2011 przybiorą jako motyw przewodni  postać lub dziedziny aktywności Jana Heweliusza.

Komentarze (0)
Powstanie 1944 w komiksie
 Oceń wpis
   

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu na komiks „Powstanie ’44 w komiksie”. Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest pod hasłem „Morowe Panny”, a motywem przewodnim są kobiety w Powstaniu Warszawskim. Dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia jest już tradycyjnie Przemek „Trust” Truściński, honorowym przewodniczącym jury - Henryk Chmielewski „Papcio Chmiel”. Na prace konkursowe czekamy do 1 października 2010 roku.

„Powstanie`44 w komiksie” zyskało uznanie środowiska komiksowego, daje też szansę początkującym artystom. W poprzednich edycjach do konkursu stanęli profesjonaliści - m.in. Ernesto Gonzales i Grzegorz Janusz, Tymek Jezierski,  Rafał Roskowiński, Andrzej Łaski czy Maciej Parowski. Więcej informacji znajduje się na stronie www.1944.pl i www.konkurskomiksowy.1944.pl

Członkowie jury:
Przewodniczący Honorowy – Henryk Chmielewski „Papcio Chmiel” 
Przemysław „Trust” Truściński 
Tomasz Kołodziejczak – przedstawiciel wydawnictwa Egmont
Krzysztof Gawronkiewicz
Szymon Holcman
Karolina Korwin-Piotrowska
Agata Nowicka „Endo”
Jakub Rebelka
Rafał Skarżycki
Katarzyna Utracka - Przedstawiciel MPW
Mirosław Urbaniak „Miras” - – zwycięzca edycji 2009

Nagrody
 I nagroda w wysokości 2 000 euro brutto;
II nagroda w wysokości  1200 euro brutto;
III nagroda w wysokości  800 euro brutto;

Organizator: Muzeum Powstania Warszawskiego

Partner konkursu: Wydawnictwo Egmont Polska - Klub Świata Komiksu

Patroni medialni: Gazeta Stołeczna, gazeta.pl, Gildia

Mecenas konkursu – POCZTA POLSKA
 

Komentarze (1)
Regulamin konkursu na komiks o tematyce wojennej 1939-1945
 Oceń wpis
   

11 XII 2009 – 29 I 2010

Rysunek od zawsze szedł w parze z wielką historią. Jest on niewątpliwie jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów na opowiedzenie o rzeczach ważnych, ciekawych, a nierzadko trudnych. Historia opowiadana obrazem – czyli komiks coraz częściej pojawia się na lekcjach jako sposób upamiętniania istotnych wydarzeń. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji Stowarzyszenie Edukacji bez Granic  im. Wiceadmirała Unruga wraz z Liceum Plastycznym w Gdańsku Oliwie ogłasza konkurs na komiks zainspirowany wydarzeniami II Wojny Światowej.


1.    Celem konkursu jest wspieranie wychowania obywatelskiego aktywności edukacyjnej młodzieży dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3.    Prace muszą spełniać następujące warunki:
- objętość komiksu nie może przekraczać 4 stron w formacie A4
- komiksy mogą być wykonane w dowolnej kolorystyce i technice (rysunek, komputer, fotografia, itd.)
- tematyka prac powinna być ściśle związana z II Wojną Światową – kampania wrześniowa, działania wojenne na morzach, lądach i w powietrzu, okupacja, holokaust, powstanie warszawskie, odzyskanie niepodległości, itd.
- komiks powinien odnosić się do prawdziwych historycznych wydarzeń, wspomnień świadków historii (krewni, autorzy pamiętników, itp.).
- do pracy powinna być dołączona informacja o źródłach i autorach wspomnień, z których korzystał(li) twórca.
- wiek
4.    Komiks może być wykonany osobiście lub w zespołach 2, 3 – osobowych. Uczestnicy są zobowiązani dołączyć do pracy oświadczenie o oryginalności dzieła i samodzielności jego wykonania.
5.    Dopuszcza się konsultacje nauczycieli, specjalistów i fachowców w dziedzinie historii czy rysunku.
6.    Nagrody będą przyznawane w następujący kategoriach:
GRAND PRIX – praca najlepsza, dysponująca najlepszym scenariuszem i rysunkiem
MIEJSCE I MIEJSCE II MIEJSCE III WYRÓŻNIENIA
    Łączna pula nagród to 3000 złotych
    Dodatkowo laureaci GRAND PRIX oraz MIEJSCA I otrzymują dodatkowo roczne     stypendium w Liceum Plastycznym lub Ogólnokształcącej Szkole Sztuk     Plastycznych w Gdańsku Oliwie.
7.    W skład Jury wchodzą:
Maciej Wycinek (historyk), Andrzej Leszczyński (Liceum Plastyczne), Bogdan Ruksztełło-Kowalewski (Pracownia Komiksowa WiMBP w Gdańsku)
8.    Termin i miejsce składania prac:
komiksy należy wysłać do 29 stycznia 2010 na adres:
    Stowarzyszenie Edukacji bez Granic - PPP „Tęcza” `
    ul. Polanki 124 D
    80-308 Gdańsk Oliwa

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w budynku szkoły dnia  12 lutego 2010. Towarzyszyć temu będzie atrakcyjna impreza komiksowa.
 

Komentarze (0)
Narysuj Bajkę - konkurs graficzny
 Oceń wpis
   

Organizator: OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH
w Gdańsku ul. Polanki 124

Regulamin konkursu:
                            
1. Konkurs przeznaczony jest  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Trójmiasta

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który złoży  w terminie do 30 listopada 2009 roku do godziny 18.00 minimum 6 ilustracji narysowanych ręcznie lub komputerowo dowolną techniką i wydrukowanych na formacie A4.

3. Prace powinny być opatrzone napisem – hasłem.
    Do pracy prosimy dołączyć kopertę zawierającą :

  • hasło
  • imię i nazwisko autora
  • nazwę i adres szkoły oraz klasę
  • adres zamieszkania i telefon kontaktowy
  • oświadczenie, że praca przesłana na konkurs jest jego autorstwa.

4.  Ilustrujemy bajki nagrodzone w I edycji konkursu "Napisz bajkę"(teksty bajek znajdują się na stronie OLPI) http://olpi.gda.pl/olpi/konkurs-bajka.html

5
. Uczestnik może przesłać na konkurs do 3 prac

6. Złożone na konkurs utwory oceni Komisja konkursowa w skład której wejdą:
Dyrektor Liceum absolwent Państwowej Wyższej Szkoły  Sztuk Plastycznych w Gdańsku malarz, mgr sztuki  absolwentka UMK w Toruniu, mgr sztuki ASP w Gdańsku.

7
. Przewiduje się następujące nagrody:
      Grand Prix- netbook
I     nagroda –  aparat fotograficzny
II    nagroda –  odtwarzacz MP3
III   nagroda –  bajki na CD

Jury może dokonać innego podziału nagród.

8
. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2009 r. o godz.17 w siedzibie szkoły.

9. Prace nagrodzone mogą być wykorzystane przez organizatorów  jednorazowo i bezpłatnie do publikacji w dowolnej formie z podaniem nazwisk autorów w okresie roku od daty rozstrzygnięcia konkursu oaz zostaną zamieszczone na stronie wraz z informacją o wynikach konkursu.

10. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną przez organizatorów przekazane po ich opracowaniu w darze Dzieciom z Domu Dziecka, Hospicjum lub Szpitala Dziecięcego.

11. Prace złożone na konkurs pozostają własnością organizatora; prawa autorskie służą autorom z zastrzeżeniem p.8,9,10 niniejszego regulaminu.

Komentarze (0)
Konkusy na Bałtyckim Festiwalu Komiksu
 Oceń wpis
   

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach w ramach Bałtyckiego Festiwalu Komiksu

1. Pomorskie klimaty - druga edycja konkursu na pasek komiksowy przedstawiający charakterystyczne dla Pomorza miejsca, wydarzenia, dowcipy. Uczestnikiem może być każdy - stosowną pracę (strip komiksowy) należy przynieść na BFK.

2. Pasek z Energią i Klimatem - konkurs głównie dla dzieci, o którym pisaliśmy już niejednokrotnie. Dokładny regulamin jest dostępny tutaj.

 

W obu konkursach do wygrania są cenne nagrody rzeczowe. Nauczyciele występujący jako opiekunowie zorganizowanych grup uczestników również mogą liczyć na upominek.

 

 

Komentarze (0)
Duch Gdańskiej Architektury - konkurs na komiks
 Oceń wpis
   

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem komiksowym zorganizowanym przez Fundację "Wspólnota Gdańska". Konkurs jest otwarty dla wszystkich (przewidziano kategorie wiekowe).

link: www.wspolnotagdanska.pl/

 

 

 

Komentarze (1)
Co słychać w Pracowni Komiksowej?
 Oceń wpis
   

Oto garść informacji, które mogą zainteresować naszych czytelników:

1. Przedłużamy o przynajmniej miesiąc termin nadsyłania prac do naszego albumu. Do tej pory zgłosiło się już 8 rysowników, tak więc jeszcze trochę miejsca dla kolejnych chętnych mamy.

2. 23. października odbędą się pierwsze warsztaty ze scenariusza komiksowego. Prowadzić je będzie January Misiak

3. Pod koniec października w piątek (24 lub 31) odbędzie się impreza "Pracownia Komiksowa nocą". W tym dniu nasza Pracownia będzie otwarta całą noc. Przewidujemy szereg atrakcji. Więcej informacji podamy w terminie późniejszym.

4. Osoby zainteresowane konkursem ogłoszonym przez Fundację Leszka Balcerowicza informujemy, iż termin składania prac zostanie przedłużony (więcej informacji na stronie konkursu).

5. Ostatnio otrzymaliśmy setkę nowych komiksów, które powinny być dostępne już w przyszłym tygodni.

6. W najbliższych dniach zamieścimy na naszej galerii zdjęcia z ostatnich imprez (Mistrzostwa Polski Juniorów, II Urodziny Pracowni Komiksowej, spotkania z Jackiem Frąsiem).

Na zakończenie pragniemy przypomnieć, iż maksymalny czas wypożyczenia komiksów u nas to 30 dni. Osób z zaległościami jest coraz więcej i niestety zmuszeni jesteśmy zaostrzyć naszą politykę wobec spóźnialskich.

 

Komentarze (1)
Konkurs na komiks ekonomiczny
 Oceń wpis
   

Fundacja FOR założona przez prof. Leszka Balcerowicza ogłosiła konkurs na komiks ekonomiczny.

Konkurs trwa do 10 października 2008 r. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę jaką jest komiks.

W jury zasiadają: Leszek Balcerowicz,Jacek Fedorowicz, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki - twórcy Jeża Jerzego, Michał Ogórek, Marek Raczkowski, Antoni Rodowicz.

Pula nagród to 17 tyś złotych.

Dokładne informacje dostępne są TUTAJ

Komentarze (0)
O mnie
komiks
Biblioteka Manchattan Gdańsk - Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 82 80-001 poniedziałek - sobota 9:00 - 21.00

Ankieta
Jaką działalność powinna rozwinąć pracownia?
organizacja warsztatów
organizacja imprez jak Bałtycki Festiwal Komiksu
wypożyczanie komiksów i powiększanie księgozbioru
wydawanie komiksów młodych zdolnych rysowników
organizacja wystaw i spotkań autorskich
Najnowsze wpisy
2014-09-23 14:05 Warsztaty Komiksowe w Pracowni
2014-07-25 20:11 Wyniki Konkursu
2014-07-23 10:43 Następny Dyskusyjny Klub Komiksu
2014-07-23 10:15 Nagrody GDAK 2014
2014-05-16 12:55 Konkurs Na Pasek Komiksowy