LIGATURA 2013 - Konkurs
 Oceń wpis
   

Informujemy o konkursie komiksowym SILENCE naszych przyjaciół z Poznania i zachęcamy do udziału:

 I Organizator konkursu i czas trwania

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt z siedzibą przy ul. Fredry 7/3 61-701 Poznań; NIP: 7811843776; Regon 301229741; Sąd rejonowy Poznań- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000339073
2. Prace konkursowe można nadsyłać do 31 marca 2013 (do godziny 23:59) przy pomocy formularza zgłoszeniowego:
3. Projekty nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie
4. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 20 kwietnia 2013 roku.
5. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:
- zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
- nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
- ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu,
- spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Przedmiotem Konkursu jest najlepszy komiks przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Nabór będzie prowadzony w dwóch kategoriach odbiorców: dzieci i młodzież. Nagrodzone komiksy zostaną zostaną opublikowane w formie książek. Przyznana nagroda jest równoznaczna z przekazaniem praw oraz materiałów graficznych do publikacji zwycięskich prac.
3. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych prac.
4. Nie ma ograniczenia co do ilości stron/plansz zgłaszanej pracy.
5. Prace konkursowe należy przesyłać przy pomocy formularza konkursowego, wypełnionego w jęzuku angielskim.
6. W formularzu zgłoszeniowym należy załączyć fragment zgłaszanej pracy, natomiast całość nalezy przesłać przy pomocy jednego z serwisów oferujących transfer plików.
7. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane drukiem w Polsce.
8. Zgłaszane prace mogą być publikowane wcześniej w internecie lub zagranicą w formie papierowej.
9. Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie.
10. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
11. Nadesłanie projektu jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich, osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do nadesłanych projektów, oraz że nadesłane projekty stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
12. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.
13. UWAGA: udział w konkursie jest bezpłatny - nie są pobierane opłaty za zgłoszenie prac.
14. Zwycięskie prace oraz wybrane prace zgłoszone, zostaną opublikowane w formie książki. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akcpetację regulaminu konkursu w tym zwłaszcza akcpetację nagrody jako opłaty za przekazanie praw i materiałów do publikacji prac w formie ksiązkowej.
15. Wydana książka z pracami konkursowymi będzie proponowana autorom nadesłanych prac za 50% ceny okładkowej i wysyłką na koszt Organizatora konkursu.

III Komisja Konkursowa

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową której skład zostanie ogłoszony 01 stycznia 2013
2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

 IV Nagrody

1. Organizator przyzna:
1)  Nagroda główna: 1000 PLN.
2)  Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.ligatura.eu, www.centrala.org.pl,  HYPERLINK "http://www.fundacja-tranzyt.blogspot.com" www.fundacja-tranzyt.blogspot.com oraz w formie publikacji książkowej.
2. Wraz z nadesłaniem projektów Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz wyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach rozciągających się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:
-utrwalanie i zwielokrotnianie projektu technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera,
-rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych,
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować:
- w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności w formie T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych,
- po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.
4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 
http://www.ligatura.eu/competitions
Komentarze (0)
KOMIKS ORBITALNY. 540 ROCZNICA URODZIN ASTRONOMA
 Oceń wpis
   

 

Mamy zaszczyt oficjalnie ogłosić regulamin konkursu na komiks związany z przypadającą w tym roku rocznicą kopernikańską! Zapraszamy wszystkich chętnych! O dalszych losach wydarzenia, wynikach obrad jury oraz wystawach, warsztatach czy prelekcjach będziemy informowali na bieżąco, dzięki uprzejmości naszych zaprzyjaźnionych portali komiksowo-popkulturowych!

Z pozdrowieniami i życzeniami powodzenia

Tomasz Marciniak i Wojtek Łowicki

REGULAMIN KONKURSU:
KOMIKS ORBITALNY. 540 ROCZNICA URODZIN ASTRONOMA
1. Fundacja CBO oraz Urząd Miasta Torunia ogłaszają konkurs na komiks związany z 540
rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika;
2. Konkurs trwa od 19 lutego 2013 r. (rocznica urodzin Astronoma) do 30 czerwca 2013 r.;
3. Nie ma ograniczeń co do narodowości, wieku, płci oraz profesji uczestników;
4. Nie ma ograniczeń co do tematyki i konwencji (od realizmu historycznego do pastiszu i
satyry) prac konkursowych, jednak powinny łączyć się z tematycznie z Mikołajem
Kopernikiem, astronomią, Toruniem... ;
5. Nie ma ograniczeń co do techniki (grafika, collage, fotografia...) wykonania pracy;
6. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac na konkurs;
7. Nie ma ograniczeń co do objętości pracy konkursowej, może być to nawet pojedyncza
strona;
8. Prace konkursowe są przyjmowane na drodze elektronicznej w postaci plików jpg (w
rozdzielczości 300dpi) równocześnie na adresy: tomk@umk.pl oraz
wojciech.lowicki@wp.pl do dnia 30 czerwca 2013;
9. Praca konkursowa powinna być oryginalna, nie publikowana nigdzie wcześniej. Bez
znaczenia jest data jej powstania;
10. Za zwycięstwo w konkursie przewidywana jest nagroda w wysokości 500 (pięćset) PLN
11. Pula nagród może zostać zwiększona;
12. Przewidziane są nagrody specjalne, ufundowane przez partykularnych sponsorów;
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na wystawach
przez nich organizowanych w roku 2013 oraz katalogu konkursowym;
14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 24. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w
Łodzi w dn. 5 października 2013 r.;
15. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu;
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Kontakt: poprzez e-maile podane w treści regulaminu.

Komentarze (0)
Nowe DKK - Fenomen Marvela - popkulturowy panteon herosów.
 Oceń wpis
   

             

         Żeby dziś nie wiedzieć, kim są Spider-Man, Wolverine, Kapitan Ameryka, Hulk czy Iron Man, trzeba być albo eremitą, który ostatnie kilkadziesiąt lat spędził w samotni na pustyni, albo kimś pokroju cioci May, która dopiero po owych kilkudziesięciu latach dowiedziała się, że jej siostrzeniec Peter Parker przebiera się w wolnych chwilach w kostium Człowieka Pająka. Nazwanie superbohaterów znanych z komiksów wydawanych od pół wieku przez wydawnictwo Marvel Comics ikonami popkultury nie jest z pewnością przesadzone. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych (również eremitów) na panel dyskusyjny, podczas którego przyjrzymy się wspólnie temu fenomenowi. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi takie kwestie jak przemiany zamaskowanych herosów w historii oraz ich wpływ na rozwój komiksu (oraz kina rozrywkowego), a także na kształt samego wydawnictwa i jego oferty. Istotne będzie także postrzeganie uniwersum Marvela jako świata, w którym stworzona została popkulturowa mitologia - spójna i atrakcyjna dla czytelnika.

W panelu wezmą udział:


Damian Kaja - doktorant na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji poświęconych kulturze popularnej oraz komiksowi, współpracownik "Zeszytów Komiksowych".

Przemysław Kołodziej - doktorant na Uniwersytecie Gdańskim. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniem serii komiksowych. Współpracuje z kwartalnikiem "Bliza".

Prowadzący:

Przemysław Zawrotny - doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, autor pracy magisterskiej o epickości w komiksie, krytyk komiksowy i literacki.

Komentarze (0)
O mnie
komiks
Biblioteka Manchattan Gdańsk - Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 82 80-001 poniedziałek - sobota 9:00 - 21.00

Ankieta
Jaką działalność powinna rozwinąć pracownia?
organizacja warsztatów
organizacja imprez jak Bałtycki Festiwal Komiksu
wypożyczanie komiksów i powiększanie księgozbioru
wydawanie komiksów młodych zdolnych rysowników
organizacja wystaw i spotkań autorskich
Najnowsze wpisy
2014-09-23 14:05 Warsztaty Komiksowe w Pracowni
2014-07-25 20:11 Wyniki Konkursu
2014-07-23 10:43 Następny Dyskusyjny Klub Komiksu
2014-07-23 10:15 Nagrody GDAK 2014
2014-05-16 12:55 Konkurs Na Pasek Komiksowy